اسم کشوری که بالای درخت است

آن چیست که هم در خیابان است هم در روزنامه

کدام شهر است که نام یکی از فلزات است؟

نام کشوری که بالای درخت است

آن چیست که هم در خیابان است هم در مجله

حیوانی که اگر حرف آخرش را برداریم نام درختی میشود

جواب آن چیست که هم در خیابان است هم در روزنامه

آن چیست هم در خیابان است هم در روزنامه